Temple of Apollo (Acropolis): 36.440101, 28.211238